Kan ken no mecuke – byť schopný prečítať myšlienku súpera.
Mijamoto Musashi (Kniha piatich kruhov)

Úvod. Väčšina, ak nie všetky, z rôznych tradičných škôl okinavského kobudo rozvíja technické schopnosti výhradne cvičením kihon, kumite a kata. Z týchto troch zložiek najviac zaostáva vo svojom prevedení kumite, navyše veľakrát postavené na zlých interpretáciách kata (bunkai). Príkladov by sme mohli nájsť veľa, či už je nerešpektovanie vzdialenosti, zlé načasovanie techniky, nevhodná práca s telom, alebo predvádzanie v praxi nemožných kombinácii útokov a blokov. Samozrejme, tieto chyby sa prejavujú aj v kihon a kata, ale nikde to nie je také výrazné, ako práve v kumite. Tam sa zreteľne ukazuje, že na prvý pohľad estetický pohyb, napriek tomu, že niekedy je aj dostatočne razantný, rýchly a silný, nestačí. Pokiaľ chýba správna reakcia na pohyb, zodpovedajúca vzdialenosť a/alebo načasovanie techniky, kumite pôsobí nereálne.

Tieto ťažkosti a problémy sú okrem iného spôsobné aj absenciou voľného zápasu so zbraňami (shiai) v okinavskom kobudo. Niektoré modernejšie štýly (napríklad gendai goshin kobujutsu) preto do svojich osnov zahrnuli aj shiai.

V tomto texte sa nebudem venovať všetkým zbraniam v okinavskom kobudo, ale svoj pohľad by som zameral len bo jutsu a bo shiai. Väčšina záverov, ktoré sú uvedené v tomto texte, ale platí pre hociktorú zbraň nielen v okinavskom kobudo, ale aj v iných systémoch bojových umení.

Čo je to bo shiai? Japonský výraz „bo“ označuje palicu, môžeme sa stretnúť aj s označením „kun“, alebo „kon“ (1). Je to skrátená forma z japonského výrazu roku shaku bo, čo sa dá voľne preložiť ako šesť stopová polica. Z toho vyplýva štandardná dĺžka zbrane okolo 6 stôp, čo je asi 182 cm, priemer palice sa pohybuje okolo 2,5 cm. Je vyrobená z tvrdého, ale pružného dreva. Shiai je slovo označujúce zápas, súťaž.

bo shiai

Bo shiai je unikátny systém voľného boja s bo, ktorý bol vyvinutý v 80. rokoch v Nemecku. Veľkým propagátorom bol, a aj v súčasnosti je, najmä Rainer Seibert. Tento systém je neustále vylepšovaný a modifikovaný. Zmeny sa týkajú nielen pravidiel, ale aj štruktúry zbraní používaných pri zápase. Systém sa cvičí v Nemecku a na Slovensku, v roku 2006 prebehol prvý bo shiai seminár aj v Čechách v Havlíčkovom Brode. Turnaje sa organizujú v Nemecku, v Čechách a na Slovensku. V Nemecku je bo shiai súčasťou nemeckých majstrovstiev v ryukyu kobudo. Čo sa týka samotného bo určeného pre bo shiai (soft bo), je špeciálne upravené pre potreby boja. Drevené, kovové alebo umelohmotné jadro je obalené mäkkou hmotou, ktorá zabezpečuje bezpečnosť zbrane.

Vo svete sa dajú sa nájsť aj ďalšie systémy voľného boja s bo. Jeden zo spôsob predstavil shihan Toshihiro Oshiro na začiatku 80. rokov v Spojených štátoch amerických. Pri budovaní systému vychádzal z kendo. Na zápas sa používajú bo upravené do podoby shinai – dutá hliníková tyč má na jednom konci pripevnenú asi 50 cm dlhú bambusovú časť, tvorenú podobne ako pri shinai určenom pre kendo štvoricou bambusových plátov. Zo stavby zbrane vyplýva nutnosť použitia chráničov – brnenia (bogu), používaného pri kendo zápasoch. Z tohto všetkého plynie niekoľko predností, a ako to už býva, aj nevýhod. K hlavným nevýhodám patrí: útočiť sa môže len jedným koncom zbrane, chrániče používané pri zápasoch sú pomerne drahé. Dá sa útočiť len na miesta chránené brnením. Bo v tomto systéme, čo sa týka rozmerov alebo hmotnosti, je takmer identické s dreveným bo, bežne používaným pri cvičení. Z toho vyplýva, že problém s ovládaním zbrane, ktorý nastáva pri niektorých typoch soft bo napríklad s držaním zbrane, alebo s niektorými technikami kvôli nerovnému povrchu, by sa tu nemal vyskytovať. Musia sa však používať ochranné rukavice, ktoré zhoršujú prácu so zbraňou. Systém sa výrazne nepresadil, okrem zopár ukážok pre verejnosť sa neuskutočnil žiaden oficiálny turnaj.

Čím sa líši bo shiai od bo kumite?

Pri bo kumite sú uke (obranca) a tori (útočník) dopredu presne dohodnutí, ktoré techniky a v akom poradí budú cvičiť. Už to, že existuje delenie na uke a tori, ukazuje, že pri kumite sú úlohy dané a jasne rozlíšené. Taktiež, každá zmena z uke na tori alebo opačne, je dopredu dohodnutá. Pri bo shiai je spomenuté delenie na uke a tori potlačené. Nemá žiadnu dopredu dohodnutú následnosť, vytvára sa a zaniká v danej chvíli. Zmeny sú oveľa ťažšie čitateľné. Nie je určené aká technika alebo kombinácia techník bude nasledovať. Aj preto je reakcia na techniky v bo shiai oveľa zložitejšia. Ľubovolné poradie útokov (blokov) spôsobuje, že do popredia vystupuje moment prekvapenia, prvky improvizácie, učenie sa rýchlych podvedomých reakcií, iné vnímanie rýchlosti, vzdialenosti a načasovania. Prvá reakcia ľudí, ktorí začínajú s bo shiai, je prekvapenie z vysokých požiadaviek na sústredenie sa pri cvičení a to napriek tomu, že sa väčšinou cvičia len základné techniky. Už pri nich sa však ukazuje, že napriek tomu, že sa nejedná o komplikované kombinácie, treba sa ako keby odznova učiť reagovať na útok, blok, zvykať si na rýchlosť, vzdialenosť, silu. Toto sa týka nielen začiatočníkov, oboznamujúcich sa s bo shiai, ale aj pokročilých cvičencov. Bo shiai nám do veľkej miery ukazuje použiteľnosť, alebo ak chcete, tak často diskutovanú „reálnosť techník“, našu technickú vyspelosť, psychickú a fyzickú odolnosť.

Nesmieme zabudnúť ani na to, ako už bolo spomenuté, že pri bo shiai sa používa iná zbraň (soft bo) ako pri bo kumite. Zbraň je mäkká a poväčšine aj o dosť hrubšia. Umožňuje ale vykonávať razantné bloky a údery. Z anatómie zbrane vyplývajú určité odlišnosti pri vykonávaní niektorých technik. Okrem pár nevýhod, ako je zložitejšie vykonávanie niektorých techník (napríklad katate tsuki) (2), alebo komplikovanejšie držanie zbrane, má takáto stavba zbrane aj výhody: nemusia sa používať chrániče, je minimalizované riziko zranenia. Cvičenie so soft navyše napomáha vytváraniu návyku pre správne držanie zbrane (mochi).
Bo shiai vychádza z bo kumite, má s ním identické prvky. Do určitej miery môžeme povedať, že bo kumite učí základy pre bo shiai, tvorí akúsi abecedu možností, ktoré sú využívané pri bo shiai. Bo shiai ukazuje praktickú stránku bo jutsu a tak spätne ovplyvňuje budovanie bo kumite, dokonca dáva impulz pre vytváranie nových techník, kombinácií. Bo shiai umožňuje revidovať techniky v bo kumite, pretvárať ich, opravovať, zdokonaľovať.
Kihon, kumite, kata a shiai by mali vytvárať súhru, istotne nie protiklady. Akonáhle sa voľný zápas výrazne odlišuje od ostatných zložiek, niečo istotne nie je v poriadku. Ak sa ukazuje, že techniky v bo shiai sú neúspešné, treba zmeniť nielen prístup k bo shiai, ale aj k bo jutsu ako takému.

Čo učí bo shiai?

Bo shiai rozširuje vnímanie bo jutsu, nielen kumite, s ktorým má priame súvislosti, ale aj kihon a kata. Zorný uhol, pod ktorým je nám umožnené nazerať na jednotlivé zložky bo jutsu sa aplikovaním bo shiai zväčšuje.
Bo shiai ale nie je reálny boj s bo, je to šport. Inými slovami, otázka reality je pri bo shiai čiastočne odsunutá do úzadia. Pri bo shiai sa bojuje podľa dopredu dohodnutých pravidiel, a niektoré techniky nie sú povolené, používa sa špeciálne upravené bo (soft bo), sú prítomní rozhodcovia, bojuje sa na dohodnutej ploche. V reálnom boji neexistujú zakázané techniky, žiadne obmedzenia. Napriek tomuto nám bo shiai dáva možnosť nazrieť do „boja s bo“. Ukazuje, ako by to mohlo byť. Pri bo shiai je technika buď úspešná a v súťaži za ňu potom získate bod, alebo nie a môžete byť zasiahnutý súperovou zbraňou. Nič medzitým neexistuje.
Človek sa musí naučiť vyrovnávať so stresom, ktorý je prítomný pri zápasoch a počas súťaží. Na turnajoch sa stretáva s neznámymi ľuďmi, ktorých nepozná, s ktorými pravidelne netrénuje. Práve túto možnosť – zápasiť s neznámymi ľuďmi – by som chcel zvlášť vyzdvihnúť. V každom dojo skôr či neskôr dochádza k vyčerpaniu nových podnetov, zvykneme si na protivníka, spoznáme ho, vieme, ktoré sú jeho obľúbené techniky, aké kombinácie používa. Niekedy až do takej miery, že dopredu vieme rozoznať, akú techniku, alebo obľúbenú kombináciu sa pripravuje spraviť.

Turnaje nám v najväčšej možnej miere umožňujú stretávať sa s neznámym. Vzájomné porovnanie rôznych systémov, prístupov k boju, k jeho vedeniu, dáva spätne impulz k rozvoju základných techník, prípadne k ich modifikácii. Každý bojovník v bo shiai má svoj osobitý rukopis pohybov, techník, obľúbených kombinácií, ktoré ho charakterizujú. Tieto nové impulzy prichádzajúce zo zápasov v bo shiai sa spätne premietajú do tréningu (keiko), menia systém tréningu, prinášajú zmenu, tak potrebnú k ďalšiemu zlepšeniu. Tak ako aj pri iných druhoch tréningov, aj pri keiko hociktorého bojového umenia, by malo platiť, že v momente, keď si na niečo zvykneme, mali by sme obmeniť prístup k cvičeniu. Nemennosť prináša stagnáciu, spomalenie alebo dokonca zastavenie zlepšenia.

Bo shiai nie je bezmyšlienkovité mávanie palicou. Veľmi dôležitá je kontrola techník. Ich čistota a precíznosť. Tak ako v kihon, kumite alebo v kata, aj v bo shiai musí byť technika predvedená presne, razantne, čisto, s dostatočnou silou, v súlade s celkovým pohybom tela. Ak takúto jednotu nie je vidieť, technika nie je bodovaná.

Veľa cvičencov, ktorí sa zaoberajú cvičením so zbraňami, zabúda, že oveľa dôležitejšia ako samotná zbraň v rukách, na ktorú sústreďuje väčšinu svojej pozornosti, je práca tela. Z pohybu tela vychádzajú techniky. Bez správnej práce tela nie je možné vykonať správnu a účinnú techniku. Súhra „hlavy“, tela a zbrane sú alfou a omegou nielen pre bo shiai ale aj pre bo jutsu.

Jednoznačne sa ukazuje, že oveľa dôležitejšie ako samotný postoj (kamae) so zbraňou, je pohyb tela. Ako sa hýbať pri bo shiai? Treba sa vyhýbať trhavým pohybom, zbytočnému poskakovaniu, pri ktorom nastávajú problémy s očami. Správne metsuke – čo je japonský výraz pre „spôsob, akým sa pozeráme“, nie je dôležité len pri kata, ale aj pri bo shiai. Dôležitý význam dostáva postavenie tela voči súperovi, okrem snahy ukázať pri pohybe čo najmenšiu plochu, na ktorú by sa dalo zaútočiť, je dôležitým prvkom aj stavanie sa za zbraň, ktorá tak tvorí prvotný „štít“ voči útokom. A to nielen pri statickom kamae, ale aj pri pohybe.

Bo shiai je tým prvkom, ktorý zmení váš pohľad na kumite. Prepracuje vaše vnímanie vstupného uhla, pod ktorým sa realizuje útok, prípadne blok. Zmení sa pohľad na to, ako blokovať techniky, ako útočiť.
Zlepší sa nadväznosť techník, rýchlosť, kontrola osi útoku. Prinesie to „agresívnejšie“ prevedenie bo kumite.

Čím viac sa budete zaoberať bo shiai, tým viac sa vám pod kožu dostane presný odhad vzdialeností, budete sa pohybovať len toľko, koľko budete práve potrebovať. Na milimeter presný pohyb je potrebná značná skúsenosť, ktorá sa buduje dlhodobo. V bo shiai je to o to zložitejšie, že kým napríklad dĺžka ruky sa v podstate nemení, tak od spôsobu akým držíte zbraň, sa mení jej dosah, rádius zbrane.

Čo je to maai?

Čo sa ukrýva pod japonským výrazom maai? Väčšina cvičencov bojových umení vníma jeho význam ako „bojovú vzdialenosť“. V skutočnosti je presnejší preklad – „vzdialenosť a timing“ alebo ak chcete načasovanie techniky. Maai je jednou z najdôležitejších vecí (nielen) pre bojové umenia (typickým príkladom z bežného života môže byť napríklad vedenie rozhovoru).
Ukazuje sa, že v prípade bo jutsu je práve bo shiai ideálnym nástrojom, ako sa naučiť lepšie vnímať maai. Správna vzdialenosť a presné načasovanie techniky, ich vzájomná súhra umožňuje korektný útok prípadne blok. Bezchybné maai je jedným z najdôležitejších prvkov, ktoré by malo praktikovanie bo shiai priniesť.

Keď začiatočník začne praktikovať bo kumite, málokedy vie odhadnúť správnu vzdialenosť, z ktorej má začať útočiť, alebo blokovať. Necíti ju. Nerozoznáva rozdiely, ktoré vznikajú pri posune o pár centimetrov, či dokonca milimetrov, vpred alebo vzad. Potom sa stane, že buď nemôže zasiahnuť požadovanú časť tela (zbrane), prípadne udiera nesprávnou časťou zbrane a tak nevyužíva možnosti, vyplývajúce z anatómie zbrane.
Tento dištanc sa označuje ako tóma, je to vzdialenosť väčšia ako issoku itto. Toto maai je veľmi podstatné pri keiko a to nielen pre začiatočníkov, ktorí začínajú s bo jutsu, prípadne s bo shiai. Z takejto vzdialenosti sa útočí veľmi ťažko, treba zvládnuť na dostatočnej úrovni ashi sabaki. Vhodný dištanc na tréning veľkých pohybov.

Issoku itto no maai umožňuje z jedného kroku zásah ukeho. Z tejto vzdialenosti začína väčšina útokov s bo. Bo sa prekrývajú asi 10 centimetroch od konca (kontei alebo saki) zbrane. Pre všetky maai platí, že ich treba vnímať v akomkoľvek kamae.

Pri dištanci označovanom ako chikama je vzdialenosť medzi ukem a torim menšia ako issoku itto no maai. Takáto situácia umožňuje veľmi rýchly útok, ale aj to, že môžeme byť aj sami ľahko zasiahnutý. Je vhodná na nácvik krátkych waza (techník). Vyžaduje skúsenosti.

V bo shiai niekedy prichádza k situácii, kedy sa dostaneme do tesnej blízkosti protivníka. Bo sa v takomto momente stretávajú v ostrom uhle a konce neukazujú voči súperovi. Potom môže dôjsť buď k prelomeniu postoja, alebo k zásahu pri pohybe vzad. Tento moment objasňuje, prečo je dôležité pri keiko cvičiť techniky nielen pri pohybe vpred (mae) ale aj dozadu (ushiro). Táto vzdialenosť sa v kendo shiai označuje ako cubazeriai.

Tréning bo shiai

Ako trénovať bo shiai? Cvičenca, ktorý cvičí niektorú z tradičných škôl bo jutsu a vôbec nepraktizuje bo shiai nepokladám za komplexného. Ešte horšie je, pokiaľ sa zaoberá len napríklad bo kata, tvrdiac, že kata obsahuje všetko dôležité pre bo jutsu. Tvrdím, že každý, kto chce pochopiť bo jutsu v čo najširších možných súvislostiach, by sa mal venovať nielen kihon, kata a kumite, ale aj bo shiai. Platí to ale aj opačne. Venovať sa len bo shiai, bez poznanie aspoň základov bo jutsu, je ak nie nemožné, tak minimálne značne zložité. Môže byť aj nebezpečné.

Pri bo randori a ešte vo väčšej miere pri bo shiai, sa k slovu dostáva vybudený organizmus, stres, únava, strach, adrenalín, kyslíkový dlh, atď. To všetko spätne negatívne vplýva na techniky s bo, na správne reakcie na útoky. Na zložitosť reakcie pri bo shiai poukazuje pravidelne sa vyskytujúca situácia, s ktorou sa stretávam nielen pri tréningoch, ale aj v zápasoch. A to aj pri ľuďoch, ktorí už dlhší čas praktizujú bo jutsu a sú niekedy aj veľmi technicky zdatní. Pri bo randori, (riadený voľný boj so soft bo) alebo pri bo shiai, sa zrazu nevedia pohnúť, správne a účelne reagovať na útok, nevedia zasiahnuť. Chýba im potrebná uvoľnenosť, skúsenosť s voľným bojom, zápasmi.

Kedysi som zastával názor, že je dobré začať sa zaoberať bo shiai až po dosiahnutí určitej technickej vyspelosti v bo jutsu. V súčasnosti tvrdím, že je možné základy pre bo shiai trénovať už od úplných začiatkov, od prvého kontaktu s bo jutsu. Je možné tak predísť mnohým zlým návykom, ktoré sa potom v budúcnosti ťažko odstraňujú.

Dôraz na začiatku istotne nekladiem na tréning so soft bo, ten tvorí len veľmi malú časť. Hlavný dôraz dávam na prácu s dreveným bo. Pokiaľ človek nezvládne na dostatočnej úrovni základné bloky a útoky s bo, stretáva sa so soft bo len pri niektorých cvičeniach určených pre rozvoj základných techník. Netrénuje ani bo randori a v žiadnom prípade nie bo shiai. Až po dostatočnom zvládnutí základných techník a oboznámení sa s bo kumite (napríklad: bo uke kumite, 10 basic bo kumite, 15 basic bo kumite, rôzne bo shiai kumite), môže takýto cvičenec pristúpiť k nácviku randori so soft bo a do určitej miery aj k bo shiai. Ukazuje sa, že úroveň okolo 4. kyu gendai goshin bo jutsu je už dostatočná na to, aby sa mohlo začať s plnohodnotným tréningom bo shiai.

Prechod k bo shiai istotne netreba uponáhľať, či už kvôli dostatočnej technickej a fyzickej vyspelosti, ale najmä kvôli bezpečnosti a to nielen pri tréningu ale aj počas zápasov. Nezabúdajte ani na to, že švihové techniky, častokrát naťahované do krajných polôh, napríklad v snahe zasiahnuť, sú menej šetrné k telu. Z tohto dôvodu nikdy nepodceňujte rozcvičku a prípravné cvičenia.

V jednoduchosti je krása. Od učenia jednotlivých základných techník sa postupne prechádza k ich kombináciám, neskôr ku sekvenciám kombinácií. Nie je dôležité a ani rozhodujúce vytvárať zložité kombinácie. Treba sa sústrediť na jednoduché, rýchle, efektívne, plynulé údery a bloky zostavené zo základných techník. Zo začiatku si istotne vystačíte s minimom techník ako ryote tsuki, katate tsuki, jodan uchi, gedan yoko uchi, z blokov soto uke, uchi uke, neskôr môže pribudnúť sukui uke, ura uchi, gedan uke, alebo kiritsu ura uchi. Keď si pozriete zápasy v bo shiai, zistíte, že sa v nich nevyskytuje veľké množstvo rôznych úderov a blokov. 99% percent tvoria krátke jednoduché kombinácie. Pracuje sa s pár základnými technikami. Aj toto nám ukazuje, ako je dôležité sa neustále venovať precvičovaniu vecí, ktoré sa učia na začiatku. K základným technikám sa preto budete neustále vracať, lebo budete stále nachádzať nové a nové impulzy pre ich rozvoj. Budete aj sami nachádzať chyby, rôzne nedostatky, budete pracovať na rozvoji sily, rýchlosti a presnosti.

Vďaka bo randori a bo shiai zápasom sa bude zlepšovať aj vaša schopnosť reakcie, improvizácie. Čoraz častejšie budete schopní adekvátne reagovať na situáciu. Získate tak potrebnú uvoľnenosť a skúsenosti. Stretnete sa s „fenoménom“, ktorý nazývam „zmena vnímania rýchlosti“. Techniky, ktoré sa vám zdali veľmi rýchle, môžu byť pomalé, na druhej strane, niektoré pohyby zrazu získajú na rýchlosti.

Kondícia. Bo shiai kladie aj iné nároky na budovanie tréningu. A to z rôznych pohľadov. Veľa tréningov v tradičných bojových umeniach je postavených na vytrvalostnom princípe. Stačí sa pozrieť na spôsob ako sa cvičia kihon. Pri takomto spôsobe dochádza k tomu, že výbušná sila sa nemôže dostatočne rozvíjať. Pritom výbušná, explozívna sila je nielen pre bo shiai, ale aj pre bo jutsu veľmi dôležitá. V zápase nie je ani tak dôležité stokrát za sebou udrieť, ako jedenkrát a poriadne. Z toho vyplýva, že treba pravidelným tréningom budovať nielen vytrvalostné návyky pre centrálnu nervovú sústavu (CNS), ale aj výbušnú časť.

Samozrejme vytrvalostná sila je veľmi dôležitá, bez nej môžu byť dve alebo tri minúty na bojovej ploche nekonečne dlhé. A samozrejme bez takejto sily, sa aj veľmi ťažko dá pravidelne trénovať množstvo rôznych techník a kombinácií. V bo shiai sa tak pri sebe stretávajú maratónsky bežec a súčasne šprintér na 100 metrov.

Únava, spolu so vznikom kyslíkových dlhov pri plnom nasadení pôsobí proti rýchlosti a presnosti, cvičenie sa môže stať neefektívne alebo nebezpečné. Pritom nájsť si miesta na oddych, napríklad počas bo randori je niekedy veľmi ťažké. Preto treba veľký dôraz klásť na prípravné cvičenia, ktoré síce nesúvisia priamo s bo shiai, ale majú na neho priamy dopad. Či už je to budovanie sily a výbušnosti v posilovni, rozvíjanie koordinácie, alebo zlepšovanie kondície napríklad pomocou behu. K nim treba pridávať špecializované tréningy s dreveným bo, alebo časti tréningov, ktoré budú obsahovať cviky, ktoré rozvíjajú schopnosti potrebné v bo shiai. Či už špeciálne cviky na prácu s ťažiskom, rôzne tai sabaki. Dôležité je, že tieto špecializované tréningy sa stanú súčasťou vášho „bežného“ keiko (tréning, cvičenie), a budú pozitívne ovplyvňovať nielen bo shiai, ale aj cvičenie kihon, kumite a kata.

Zrkadlá sú ohavná vec. Veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia pri nácvikoch kata používajú zrkadlá, aby videli ako vyzerá ich postoj, pohyb, práca tela, kladú dôraz na estetické prevedenie techniky. Takéto cvičenie prináša samozrejme zaujímavé výsledky, ale je potláčaná pri nich jedna dôležitá vec a to je vnímanie toho, čo vlastne robí telo, ako reaguje na daný pohyb, čo všetko je potrebné spraviť na to, aby daná technika bola dobrá, ak chcete účinná. To či stojíme alebo hýbeme sa správne by sme mali v prvom rade cítiť. Na čo sú nám krásne estetické techniky, keď nemajú skutočnú razanciu a presnosť, keď nevieme ako do nich náležite zapojiť telo. Bo shiai vám bude spätne ukazovať, či naozaj cítite to čo robíte, či vaše jodan uchi, alebo povedzme uchi uke, je len na pohľad pekné, alebo aj účinné. Nikdy nezabúdajte na to, že najdôležitejšie veci častokrát nie je vidieť.

Problematika zápasu v bo shiai

Boj s bo. Bo shiai je zápas, v ktorom o výhre alebo prehre rozhoduje okamih, niekedy jedna jediná technika. Voľný zápas prináša iné, nové pocity, s ktorými sa bežne pri tréningu tradičných bojových umení cvičenec stretáva len veľmi zriedkakedy. Niektoré z nich som už spomenul vyššie, ako stres, stretnutia s neznámym (súperom), ťažšie odhadnutie útoku alebo bloku, prvky improvizácie, učenie sa okamžitej reakcie, atď. Pri bo shiai platí dvojnásobne, že za každú chybu, nepozornosť, alebo nesústredenie, ktorú spravíte, platíte, či už stratou bodov alebo modrinou.

Prvoradou úlohou bo shiai je učiť sa bojovať s bo. Z toho dôvodu sú do pravidiel bo shiai zahrnuté rôzne obmedzenia, čo sa týka napríklad útokov rúk a nôh, (môže sa s nimi blokovať, ale nie útočiť). Bojovať sa môže len s vlastným bo, ak súper stratí svoju zbraň a získa súperovu, nemôže s ňou útočiť, môže len so svojou, atď.

Zápas samotný prináša prvok odhadu síl a technických schopností protivníka. Usilujeme sa ho testovať, sledujeme jeho návyky, pohybové vzorce, ktoré používa. Každý bojovník je jedinečný, neopakovateľný, uprednostňuje iné techniky, kombinácie, iným spôsobom pracuje s bo. Na základe toho sa snažíme nájsť vhodnú taktiku, ktorá by nám mohla priniesť body.

Rozhodcovia. Zápas v bo shiai riadia rozhodcovia. Udeľujú body a tak (spolu)rozhodujú o výsledku zápasu na základe výkonu súťažiacich. Dôkladná znalosť pravidiel je len základným predpokladom na to, aby niekto mohol byť kvalitný rozhodca. Mal by mať nielen veľmi dobré teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti s bo shiai. Mal by byť maximálne nestranný. Charakteristické by pre neho malo byť razantné a nekompromisné rozhodovanie zbavené akýchkoľvek pochybností. Vyžaduje sa veľmi dobré a pozorné vnímanie zápasu, čo je samozrejme veľmi zložité. Musí vidieť viac ako bežný človek, musí byť schopný napriek rýchlemu sledu úderov a blokov rozoznávať čistú techniku. Dôležité je pre neho zúčastňovať sa nielen rozhodcovských kurzov a ak je to len trochu možné, aj praktických cvičení bo jutsu a bo shiai.

Záver, alebo bo shiai je dynamický, neustále sa vyvíjajúci systém

V bo shiai sa stretáva starodávne (bo jutsu) s moderným. Kým kihon, kumite a kata učí v prvom rade presné a dané pohybové vzorce, bo shiai umožňuje improvizáciu, dáva určitú voľnosť, možnosť vytvárať si svoj „vlastný štýl“ a obhájiť si ho. Je to moderná forma, ktorá by ale bez bo jutsu nebola kompletná. Bo shiai vyrastá z bo jutsu, ktoré mu dodáva ako korene stromu potrebnú silu.

Téma bo shiai nie je týmto textom ani zďaleka vyčerpaná. Tento text je len úvodom do problematiky. Zaoberá sa len kľúčovými bodmi, niektorými elementmi, hovorí o základoch, na ktorých treba budovať bo shiai. Vysvetľuje vplyvy bo shiai na bo jutsu a opačne. Systém sa neustále vyvíja, je to „živá bytosť“. V ďalších textoch, ktoré budú postupne nasledovať, by som sa chcel podrobnejšie venovať jednotlivým aspektom, ktoré som v tomto texte len v krátkosti načrtol.

metódy tréningu bo shiai, systémy budovania sily, kondície a výbušnosti, doplnkové cvičenia
taktika počas zápasu, pozorovanie a analýza súpera, odhaľovanie jeho chýb, budovanie „pascí“, zmena rytmu, pohybu a techniky, vlastný štýl
rozhodcovia – „vládcovia bojovej plochy“, ich vplyv na zápas, požiadavky
pojednávanie o pravidlách, problematických situáciách
práca s bo, problematika používania prednej a zadnej ruky, boj s jedným alebo oboma koncami, zmena dĺžky zbrane
problematika držania zbrane (mochi), zmeny držania (mochikae)
zbraň na bo shiai – soft bo, stavba, tendencie, problémy

Poznámka na záver. Vždy majte rešpekt voči zbrani a aj súperovi. Bo shiai učí údery nielen „rozdávať“, ale aj prijímať. Alfa a omega pri praktikovaní bo shiai je bezpečnosť, predchádzanie zraneniam.